STRUČNA PODRŠKA

 • Stručnu podršku Ustanove i vrtića čine pedagog, logoped i saradnik za preventivno zdravstvenu zaštitu. Stručni saradnici i saradnici kontinuirano i sistematično obavljaju Programom i planom predviđene poslove i zadatke u cilju unapređivanja vaspitno obrazovnog rada, psihofizičkog razvoja i zdravlja dece, kao i roditeljskih kompetencija.

  Sistematsko praćenje, očuvanje i unapređivanje zdravlja dece

  Obezbeđivanje i praćenje balansa u kvalitetu, količini i raznovrsnosti ishrane, u skladu sa preporučenim dnevnim nutritivnim potrebama dece predškolskog uzrasta

  Prevencija govorno jezičkih poremećaja, poremećaja pažnje i ponašanja

  Identifikovanje dece sa govorno jezičkim poremećajima, poremećajima pažnje i ponašanja i dece sa poteškoćama u razvoju i učenju

  Stimulacija svih aspekata razvoja dece

  Otkrivanje i podržavanje potencijalnih dečijih talenata, darovitosti i kreativnosti

  Pružanje podrške roditeljima/starateljima radi optimalnog ostvarivanja roditeljske funkcije

  Rad na profesionalnom razvoju vaspitača i medicinskih sestara vaspitača

  Realizacija programa stručnog usavršavanja, kao osnove za unapređivanje neposrednog rada sa vaspitačima i medicinskim sestrama vaspitačima

  Realizacija programa zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

  Praćenje realizacije pripremnog predškolskog programa

  Učestvovanje u odabiru didaktičkih sredstava, sa ciljem da ona podstiču decu na kontinuirana istraživanja, igru i učenje

  Učestvovanje u vrednovanju i izboru destinacija za izlete i zimovanja/letovanja, uz apsolutno uvažavanje principa dobrobiti za decu predškolskog uzrasta

   Učestvovanje u izradi kriterijuma za odabir pozorišnih predstava i dodatnih programa koji se realizuju u prostorijama naših vrtića i/ili za to namenjenim ustanovama

  Saradnja sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokalne samouprave, sa ciljem podržavanja i unapređivanja celokupnog psihofizičkog rasta i razvoja dece predškolskog uzrasta

  Saradnja sa direktorom Ustanove, pomoćnikom direktora Ustanove, sekretarom i drugim saradnicima (saradnik za strani jezik, saradnik za hor i pevanje, saradnik za ples i tradicionalno folklorno izražavanje, instruktor karatea…)

  Stručna podrška na terenu podrazumeva redovan obilazak svih vrtića naše predškolske ustanove, u skladu sa potrebama vaspitno-obrazovne prakse i porodice, a minimum jednom nedeljno. Najčešći oblik saradnje sa vaspitačima i medicinskim sestrama vaspitačima podrazumeva svakodnevni savetodavno-instruktivni rad i realizaciju Stručnih aktiva. Najdominantnije teme kojima se bave Stručni aktivi su:

  Unapređivanje planiranja i realizacije vaspitno-obrazovnog rada sa decom od jedne godine do polaska u školu

  Profesionalna komunikacija i timski rad u vrtiću

  Unapređivanje sredine za učenje i razvoj dece

  Podsticanje podsticajne atmosfere u vaspitnoj sobi

  Pružanje dodatne podrške u razvoju dece

  Individualizacija – odgovor na autentične potrebe i interesovanja dece

  Rad na osamostaljivanju dece kroz igru i dnevne rutine

  Pravilna ishrana kod dece predškolskog uzrasta

  Fiskulturne vežbe u vrtiću

  Izgrađivanje kulturno-higijenskih navika

  Podsticanje razvoja govora dece od 1 godine do polaska u školu

  Razvoj fine motorike, grafomotorike i pravilno držanje olovke

  Istraživačke igre i intelektualni razvoj dece

  Podsticanje i produžavanje pažnje kod dece predškolskog uzrasta

  Igre i aktivnosti iz domena podsticanja socio-emocionalne inteligencije

  Razvijanje samopouzdanja kod dece

  Podržavanje dece u stresnim situacijama

  Konstruktivno rešavanje konflikata na predškolskom uzrastu

  Razvijanje poželjnih navika u ponašanju dece

  Pozitivno disciplinovanje dece u porodici i vrtiću

  Priprema dece i porodice za polazak u školu

  Dokumentovanje

  Dečiji portfolio

  Profesionalni portfolio

OBLICI SARADNJE

 • Najčešći oblici saradnje sa porodicom podrazumevaju realizaciju Savetovališta, odnosno individualnih savetodavnih sastanaka, opštih i tematskih roditeljskih sastanaka, edukativnih radionica, tribina i predavanja. Najčešće teme edukativnih radionivca, predavanja i tematskih roditeljskih sastanaka su:

  Adaptacija dece na kolektiv i školu

  Odvikavanje dece od dojenja, cucle i pelena

  Specifične manifestacije u dečijem ponašanju i funkcionisanju u porodici

  Pozitivna disciplina

  Vaspitni stilovi roditelja

  Kazne i pohvale u vaspitanju

  Pojava laži na predškolskom uzrastu

  Virtuelni svet crtanih filmova i kompjuterskih igrica

  Provođenje kvalitetnog vremena sa decom

  Adekvatan izbor kroz pravljenje dečije igračke

  Pojava iracionalnih strahova kod dece

  Učešće roditelja u podsticanju govorno-jezičkog i opšteg razvoja

  Priprema dece za polazak u školu

  Pravilna ishrana dece predškolskog uzrasta

  Uspostavljanje produktivnog dnevnog ritma

  Značaj boravka na otvorenom prostoru

   

  Saradnja svih zaposlenih koji čine stručnu podršku na nivou Ustanove i vrtića podrazumeva redovne razmene putem sastanaka Kolegijuma, sednice Vaspitno obrazovnog veća i timova Ustanove, čime svi članovi u timu u odnosu na profesionalne kompetentije i sprecifična znanja doprinose da svako dete kroz igru i aktivnosti u vršnjačkom kolektivu razvije svoje potencijale do maksimuma i bude pripremljeno za školu i dalji život.

  Ukoliko želite da budete aktivni saradnici u radu na unapređenju psihofizičkog rasta i razvoja dece, da se informišete o napredovanju u ravoju Vašeg deteta, razmenite iskustva i razgovarate o svim nedoumicama vezanim za razvoj Vašeg deteta, pozivamo Vas da učestvujete u svim gore navedenim oblicima saradnje. Individualne savetodavne razgovore možete zakazati preko vaspitača/medicinskih sestara vaspitača Vašeg deteta, rukovodioca vrtića ili putem telefona istaknutih na ličnoj karti vrtića Vašeg deteta.

Ukoliko želite da budete aktivni saradnici

 • u radu na unapređenju psihofizičkog rasta i razvoja dece, da se informišete o napredovanju u ravoju Vašeg deteta, razmenite iskustva i razgovarate o svim nedoumicama vezanim za razvoj Vašeg deteta, pozivamo Vas da učestvujete u svim gore navedenim oblicima saradnje. Individualne savetodavne razgovore možete zakazati preko vaspitača/medicinskih sestara vaspitača Vašeg deteta, rukovodioca vrtića ili putem telefona istaknutih na ličnoj karti vrtića Vašeg deteta.