RAD SA DECOM OD 3 GODINE DO POLASKA U ŠKOLU

 • Planiranje, programiranje i evaluacija vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od tri godine do polaska u pripremno predškolski program odvija se u skladu sa definisanim, prioritetnim zadacima:

  • Sistematsko posmatranje i praćenje dečjeg napredovanja u razvoju i učenju, dokumentovanje kao sastavni deo ovog planskog procesa

  • Individualizacija u procesu planiranja vaspitno-obrazovnog rada

  • Podrška i podsticanje svih aspekata u razvoju ličnosti

  • Primena akreditovanih programa u radu sa decom

  • Timski rad pri izboru, razvijanju i kontinuiranom bavljenju određenom temom i projektom na nivou grupe ili  vrtića, a u skladu sa aktuelnim potrebama prakse

  • Kontinuirana evaluacija planiranih sadržaja i aktivnosti u odnosu na postavljene ciljeve i očekivane efekte

  • Saradnja sa porodicom u smislu direktnog učešća roditelja u vaspitno – obrazovnom radu

  • Razvijanje saradnje sa društvenom sredinom u smislu otvaranja vrtića prema zajednici, otkrivanja novih prostora za rad sa decom