Naša misija je dečiji osmeh

 • Ustanova koja teži da obezbedi kvalitetne i podsticajne uslove za razvoj svih potencijala dece predškolskog uzrasta.
 • Važno nam je da su deca tokom boravka u vrtiću zadovoljna i bezbedna
 • Idemo u korak sa savremenim dostignućima vaspitno-obrazovne teorije i prakse
 • Nastojimo da uvažimo potrebe i interesovanja dece i porodice
 • Negujemo profesionalizam u radu i timski rad
 • Razvijamo partnerski odnos sa porodicom i društvenom sredinom
 • Obezbeđujemo stalno stručno usavršavanje svih zaposlenih

Vizija naše ustanove

 • ŽELIMO I HOĆEMO DA BUDEMO:

  Ustanova koja permanentno radi na unapređivanju kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada sa decom,kroz podršku,podsticaj i praćenje napredovanja dece u učenju i razvoju kroz igru kao najprirodniji način dečijeg odrastanja.

  Nastojaćemo da unapredimo:

  • Neposredni vaspitno-obrazovni rad sa decom
  • Sredinu za učenje i razvoj
  • Saradnju sa porodicom
  • Praćenje i posmatranje dečijeg napredovanja u razvoju i učenju

   Na putu razvoja naše Ustanove oslanjamo se na profesionalan pristup u radu,dugogodišnje iskustvo naših stručnih saradnika,mentora vaspitača i mentora med.sestara vaspitača i primere dobre prakse.

 • Važno nam je da su deca tokom boravka u vrtiću zadovoljna i bezbedna
 • Idemo u korak sa savremenim dostignućima vaspitno-obrazovne teorije i prakse
 • Nastojimo da uvažimo potrebe i interesovanja dece i porodice
 • Negujemo profesionalizam u radu i timski rad
 • Razvijamo partnerski odnos sa porodicom i društvenom sredinom
 • Obezbeđujemo stalno stručno usavršavanje svih zaposlenih

MI ŽELIMO I HOĆEMO DA BUDEMO VRTIĆ PO MERI SVAKOG DETETA I RODITELJA

 • Organizaciji sredine za učenje i razvoj poklanja se velika pažnja. Kroz proces samovrednovanja u ovoj oblasti nastojimo da sagledamo potencijale sredine u kojoj deca borave i rastu, ali i da je unapredimo brižljivim planiranjem akcija koje će dovesti do približavanja željenim kvalitetima prakse. Opredeljenje nam je da sredina za učenje i razvoj bude što sličnija kućnoj/porodičnoj, bezbedna, čista, umereno topla i svetla, vedrih boja, ne previše bučna, sa nameštajem i podlogama prilagođenim potrebama male dece, stimulativna ali jednostavna, sa dovoljno prostora za kretanje i igru, sa predviđenim prostorom za grupne aktivnosti, ali i mestima za osamljivanje. Nastojimo da u ponudi igračaka i sredstava za rad sa decom budu različiti materijali (prirodni i veštački, struktuirani i nestruktuirani), igračke uzrasno odgovarajuće i razvojno podsticajne. U meri u kojoj to odlike prostora i nameštaj dozvoljavaju, nastojimo da sve što je u sobi bude dostupno deci. Na zidovima i panoima su, kada god je to moguće, sadržaji vezani za rad sa decom izloženi u visini dečjih očiju. U  jaslicama i vrtiću   prostor je struktuiran po centrima interesovanja. Stalnom napredovanju   će  doprineti , praksa stručnih razmena između vrtića i jaslica i bogato stručno usavršavanje  koje ima za cilj unapređenje profesionalnog razvoja zaposlenih.

  Nastojaćemo da unapredimo:

   • Neposredni vaspitno-obrazovni rad sa decom
   • Sredinu za učenje i razvoj
   • Saradnju sa porodicom
   • Praćenje i posmatranje dečijeg napredovanja u razvoju i učenju

    Na putu razvoja naše Ustanove oslanjamo se na profesionalan pristup u radu,dugogodišnje iskustvo naših stručnih saradnika,mentora vaspitača i mentora med.sestara vaspitača i primere dobre prakse.

  • Važno nam je da su deca tokom boravka u vrtiću zadovoljna i bezbedna
  • Idemo u korak sa savremenim dostignućima vaspitno-obrazovne teorije i prakse
  • Nastojimo da uvažimo potrebe i interesovanja dece i porodice
  • Negujemo profesionalizam u radu i timski rad
  • Razvijamo partnerski odnos sa porodicom i društvenom sredinom
  • Obezbeđujemo stalno stručno usavršavanje svih zaposlenih