SAVETOVALIŠTE ZA RODITELJE

Ustanova nudi savetodavne razgovore sa pedagogom/psihologom i/ili logopedom vrtića, kao i drugim saradnicima, članovima stručnog tima Ustanove. 

Savetodavni rad i saradnja sa roditeljima realizuje se putem individualnih savetodavnih razgovora (sa stručnim saradnikom logopedom i/ili stručnim saradnikom logopedom; i/ili drugim saradnikom, u zavisnosti od potreba deteta odnosno roditelja), edukativnih roditelja; tribina, predavanja, opštih i tematskih roditeljskih sastanaka. 

Razgovaramo o raznim temama kroz koje želimo da pripremimo roditelje da budu dobar partner i oslonac svom detetu u najdragocenijem periodu za podsticanje njegovog rasta i razvoja, da na kvalitetan način podstiču govorno jezički i celokupni razvoj deteta, kao i o pozitivnoj disciplini i promenama u ponašanju deteta sa ciljem da zajedno pomognemo sazrevanju deteta kako bi ono izraslo u kompletnog, uspešnog, odgovornog i srećnog čoveka.

Individualne savetodavne razgovore roditelji mogu zakazati preko vaspitača i medicinskih sestara vaspitača njihovog deteta, rukovodioca vrtića.Informaciju o drugim oblicima saradnje roditelji mogu dobiti putem medicinskih sestara vaspitača, vaspitača, putem informativnih panoa za roditelje i to najmanje osam dana pre realizacije istih.

 O najčešćim temema i više o oblicima saradnje pročitajte u delu Stručna podrška