Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje vaspitača, medicinskih sestara vaspitača i stručnih saradnika realizuje se kroz različite oblike, kao što su: Vaspitno obrazovno veće, Aktivi, seminari, tribine, radionice, rad timova, radnih grupa, kroz realizaciju uglednih aktivnosti, učešće na stručnim skupovima i drugo. Oblici stručnog usavršavanja na nivou Ustanove su predviđeni Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika i stručnih saradnika. 

Tim medicinskih sestara vaspitača u saradnji sa stručnim timom Ustanove, tokom 2019 godine, uzeo je učešće na XXII Stručnim susretima medicinskih sestara vaspitača predškolskih ustanova Srbije. Koleginice su prezentovale rad na temu: “Igra kao zajednička delatnost porodice i jaslica” i prikazale niz kvalitetnih aktivnosti sa decom i roditeljima, koje su realizovane tokom godine. 

Rad se izdvojio, sa još nekoliko radova na Stručnom skupu i izuzetno je pohvaljen, te je naša Ustanova pozvana na Okružni stručni skup u Bečeju, kako bi rad bio predstavljen što većem broju medicinskih sestara vaspitača. Takođe, na istim skupovima, naši zaposleni su imali priliku da pogledaju veliki broj kvalitetnih radova, da steknu nove ideje, čijom će primenom unaprediti svoj rad.